Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Зимзелени и листопадни дрвја
 
Прошетка во блиската околина со цел:
Набљудување на природата во есен, воочување на промени, именување и разликување зимзелени и листопадни дрвја, рекреација и престој на чист воздух, собирање природни материјали за понатамошни истражувања .


Посебно внимание посветивме на унапредување на свеста за грижа за природата
 

 

Поврзани активности кои следеа после оваа активност
Македонски јазик -Драмска интерпретација на прозен текст " Двајца пријатели"
Ликовно образование-Ликовно изразување со комбинирање на стандарден и нестандарден ликовен материјал.
Работа во две групи: Обликување на господин ДАБ, обликување на господин Бор.

 

Запознавање на околината -Слободни истражувачки активности и уредување есенско катче.

http://sitezazemjata.ucoz.com/index/prirodata_e_gostinka_vo_nashata_uchilnica/0-62

ФОТО ГАЛЕРИЈА

 

 

    

  

 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци