Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  ТЕЛЕФОНИТЕ НЕКОГАШ И ДЕНЕС
Прв час од интегриран ден -СЕ ЗА ТЕЛЕФОНОТ-
Математика - Наставна содржина: СЛИЧНО-РАЗЛИЧНО
Активности во корелација со Македонски јазик (Говорни вежби за слободно изразување) и 
Ликовно образование (Илустарација на визуелни впечатоци и замислени желби)
 
КОМПЛЕТЕН ВИДЕО ЗАПИС 
 
Што ни е потребно за реализација:
Одбрани линкови од фотографии со стари телефони, линк до филмот -Како Александар Грахам го открил телефонот, стари расипани домашни и мобилни телефони за игра, подготвени работни листови-ПРОЗОРЦИ НА МИНАТОТО И ВРАТИ НА ИДНИНАТА.
АКТИВНОСТИ:
Ајде да откриеме кој го измислил првиот телефон.
 
Да откриеме како изгледал и да си направиме споредба со нашите денешни телефони.
А што ако не постоеја телефони? За што ни е потребен телефон?
 
Како патува гласот? Преку што се пренесува гласот?
 
 
Цртаме:Телефоните во минатото во ПРОЗОРЕЦОТ НА МИНАТОТО 
и телефоните на иднината во ВРАТАТА НА ИДНИНАТА.
 
 
 
 
ОВА Е ПРВ ЧАС ОД ТРИТЕ ЧАСА ВО ДНЕВНА ИНТЕГРАЦИЈА
1.Математика-Слично-различно
2.Македонски јазик-Телефонски разговор
3.Ликовно образование-Обликување со примена на нестандареден ликовен материјал.
 
 
 
 
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ МОЖЕТЕ ДА ГО ПРОСЛЕДИТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК
 
 
 
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци