Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Телефон од чаши
( Втор дел од дневната интеграција -СЕ ЗА ТЕЛЕФОНОТ)
 
КОМПЛЕТЕН ВИДЕО ЗАПИС
 
 
 
Македонски јазик- Говорна вежба-Телефонски разговор(Правилен телефонски разговор)
Ликовно образование-Истржување и обликување со пренамена на пластични чаши во две големини и волница во различна боја и различна должина.
 
Ја започнуваме оваа активност со примена на драмската техника
ТУНЕЛОТ НА МУДРОСТА на тема- Како правилно се зборува преку телефон
Оваа игра или техника, лесно се прилагодува на потребите и најчесто се користи во завршен дел при евалвација за утврдување на постигањата. Наставникот ја следи и насочува играта и така добива комплена слика колку се постигнале целите( Слично на фронтално испрашување но прилагодено во прифатлива и игрива варијанта). За време на овој час оваа техника е применета уште на почетокот на часот, прилагодена на целите и потребите. (Играта е детално објаснета во самиот видео запис) 
 
 
 
 
 
 
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци