Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Што знаеме за Земјата
Интеграција на два наставни часа
ВИДЕО ЗАПИС ОД КОМПЛЕТНАТА 
НАСОЧЕНА АКТИВНОСТ
 
   Запознавање на околината
Што знаеме за Земјата
 
Музичко образование
Обработка на песна-Сите за Земјата-
Креативно изразување со пеење и движење
 
Активности во интеграција со
Македонски јазик
Обработка на приказна
Кој е најстар
 
 
 
Воведна активност
Игра-Земјата е на сите нас
 
 
 
 
 
  
 
Читање на текст Кој е најстар
 
 
Говорна игра
-Патувај патувај...
     
 
  
 
Раговор со помош на карта
   
 
Работа во работни листови-Обои ја Земјата
    
 
 
Слушање на песната со откривање на непознати зборови и меморирање на текстот од рефренот
 
 
Подготовка на реквизити за танцување 
   
 
    
 
Подготовка на сцена и танцување 
   
 
 
 
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци