Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Рециклираме

Тема
-Од стари кутивчиња-нови другарчиња-
Обликување со картонска амбалажа од лекови
    
Воведна активност
Решавање проблемска ситуација
-Со што би си играле децата кога би ги снемало сите играчки на светот-

Раговор на тема
-Со што играле нашите баби и дедовци
(Учениците претходниот ден имаа за задача да ги запрашаат своите баби и дедовци какви играчки изработувале сами кога биле мали)
(пушки од гранки, кукли од партали,топки од вуница,,стари конзерви...)
-Од што и како може да се направи играчка...
Ајде да погледнеме што направил некој друг
  

-Што можеме да направиме ние со овие кутивчиња од лекови...
(Ги комбинираме материјалите за да стигнеме до некоја интерсна форма.Сите ги покажуваат своите идеи.)
Ајде да се обидеме
  

   

   

Им дадовме имиња на сите наши нови другарчиња.
Некој се вика Роботко, имаме и Шаренко па дури и Радувалко

   

За да ги видат сите другарчиња од нашето училиште, си направивме мала изложба
 пред нашата училница.

   

Што би можеле следно да направиме?-Се запрашавме ние.
Ќе направиме, ќе направиме големо џиновско другарче од картонски кутии а можеме да направиме и
масички и столчиња...

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци