Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Припрема за ЕКО СОНЧЕВА ВОДЕНА ЗАБАВА 
ВИДЕО ЗАПИС ОД АКТИВНОСТИТЕ
 
 
1.Класифицирање на собраните шишиња- боја и големина
Проблемска ситуација:
Колку шишиња ни се потребни за да обликуваме еден цвет? Ајде да претпоставуваме а потоа да провериме кој од нас бил во прво.
 
2. Изработка на ЦВЕТНИ СОНЧЕВИ БОЈЛЕРЧИЊА
и ЕКО СОНЧЕВА ОГРАДА-БОЈЛЕР
Повторно во дружба со поголемите другарчиња кои ни помаа за време на припремите 
Подготовка на СОНЧЕВИ ШПОРЕТИ ЗА ТОПЛЕЊЕ ХРАНА
 
Подотовка на реквизити за нашата еко водена сончева забава
 
 
 
Во соработка со колегите
 
Ајде да провериме дали навистина Сонцето може да ја стопли водата во шишиња оставени на сонце...
Време е за СОНЧЕВА ВОДЕНА ЗАБАВА...

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци