Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Нашата зелена ливада
 
Креативна тематска работилница
Ликовно образование

Творење со пренамена и комбинирање ликовни материјали

во интеграција со македонски јазик
Буква+буква=збор

 
ВОВЕДНА ИГРА-Лета лета.
Воведна активност-Пребарување на BING .Да погледнеме каква е ливадата.
 
ПРВА АКТИВНОСТ-
Обојување кокос со темперни бои,одрежување апликации цветови,изработка модел-ливада,дом на пеперутките.
(Разговор-цвекиња, трева, вода -тоа е убав дом за пеперутките)
 

 

 
ИГРА-
Што би било кога зборот пеперутка би започнал на буквата т..или на буквата л.
Можеме ли од измешани букви да го составиме зборот ливада.

 

 
ВТОРА АКТИВНОСТ-
Изработка на пеперутки со пренамена на шишиња стаклена амабалажа.
 
И двете активности се во интеграција со македонски јазик-
Препознавање букви, составување зборови биква по буква, 
Воочување на важноста на правилен редослед на буквите во секој збор.
 
ЗАВРШНА АКТИВНОСТ И ЕВАЛВАЦИЈА-
Изложување на изработките,
Самооценување(што ми беше тешко а што лесно направив,кој што ми помогна,што треба повеќе да се трудам)
Взаемно оценување на креативноста и на вложен труд и залагење.
Игра -
Замислив предмет на буквата а а се наоѓа тука,ајде да погодувате.....)
 Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци