Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  -Како се подготвуваше нашата КРАЛСКА ЕКО ПАТРОЛА- 
ТРЕТА АКТИВНОСТ ОД ЕКО ПРЕКТ-ЗА ПОУБАВ И ВЕСЕЛ УЧИЛИШЕН ДВОР
 
 
Креирање работна облека за еко патрола со пренамена на пластични вреќи и пластични кеси
Ние од денес ќе имаме многу кралеви. Крал на автомобилите, крал на дворот, крај на празните кесички од смоки, крал на тревата, крал на Земјата но и крал на воздухот чист...И секој крал ќе треба да внимава на своето кралство. Ете можеби така и нашиот училишен двор ќе стане зелен и чист.
   
 
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци