Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  КАМЕНКОВЦИ-Проект-

Опис на проектна активност со ученици од прво до петто одделение.


Автор-Весела Богдановиќ
Ко-автор-Кате Кутлешовска Тасевска

ВОСПИТНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОВ-
-Воспоставување успешна и продуктивна соработка помеѓу ученици од различни возрасти и различна етничка припадност-Негување позитивна училишна клима, толеранција и соработка.
-Поттикување и унапредување на љубопитноста, потребата, желбата и навиките за учење преку истражување.
-Развивање и унапредување на свест и вештини за пренамена на отпаден и природен материјал-Изработка на наш дидактички материјал и средства за понатамошна употреба во наставна пракса -Учениците да се стават во улога на партнери на наставникот и заедно со него да помагаат во поготовка на наставни средства но и  свои идеи за понатамошна употреба.
 Унапредување навики за користење на Интернетот како средство за собирање информации.
-Унапредување на навиките за соработка помеѓу наставникот, учениците и родителите за време на акции за собирање на потребни материјали за реализација на проектни активности.

ОБРАЗОВНИТЕ ЦЕЛИ се опишани во самите одделни активности по сите опфатени наставни предмети.

Соработници
Гордана Галевска
Љупчо Толевски
Трајанка Иванова

Допри ја сликата за да ги прочиташ наставните предмети, целите, задачите и активностите. За да ги прочиташ информациите во целост следи го инкот http://http://www.thinglink.com/scene/543090332854648834 или погледни ги посебните активности во менито на ова страница, обележани со К1......до К9

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци