Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Истражување-Што се раствора во вода
Ликовни истражувачки активности и креативно изразување со примена на нестандардни ликовни материјали:
 сол, шеќер, кокос, вода, масло, бои за торта
ВИДЕО ЗАПИС 
  
 Ова е ПРВ ДЕЛ од интеграција на две наставни содржини по Ликовно образование:
1-Истражување: Се раствора или не се раствора во вода.
2-Сликање и печатење на вода (Импровизација на древната кинеска и турска ебру техника )
 
     
Време за реализација на интеграцијата:
Бидејќи активностите се многу впечатливи и нивното раздвојување во посебни денови би ја нарушило целината на комплетното научно, емотивно, креативно и визуелно доживување кај децата, најдобро е да се изведе еднократна промена во неделниот распоред на часови со што би се обезбедиле два поврзани часа.   
Упатство за реализација
Оваа активност опфаќа активности од три различни теми по предметот Ликовно образование: Ликовни истражувачки активности, Сликање и Печатење.
Oвозможува комплетно постигање на голем број цели бидејќи активностите се така подредени што самите се надополнуваат и спонтано произлегуваат една од друга. Малите ученици понесени од љубопитноста и потребата за работа со природни и нестандардни материјали целосно се внесуваат, соработуваат, претпоставуваат и проверуваат.
За време на активностите акцентот е ставен на примената на поимите СЕ РАСТВОРА, НЕ СЕ РАСТВОРА од темата Ликовни истражувачки активности. За време на истите овие активности наставникот може да стави акцент на други поими според негова замисла и потреба.
  
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци