Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем

ЕКО- ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА во прво одделениe

СТАНДАРД 1

 (заштеда на енергија)

Точка на акција

Редовно чистење на прозорците за максимално искористување на сончевата енергија

Запознавање на околината(септември)

Моето училиште / просториите во училиштето.

Грижа за  чистота на,катчиња,мебел,прозорци(Работилница-Да ја пуштиме светлината во нашата училница)

Македонски јазик

Слушање и говорење / мојата  училница(Грижа за хигиената на просторијата и катчињата)Игровни драмски активности-Добри-лоши постапки

.............................................................................................................................................

Точка на акција

Истакнување упатства за рационално користење на топлинската енергија


Македонски јазик 

Запознавање на околината

Медиумска литература Енциклопедија- прашања и одговори

Литература-Читање на сликовница за штедење на електрична енергија.

Игра-Затвори ја вратата за да не ни избега прасето

...........................................................................................................................................

 

СТАНДАРД 2 ( заштеда на вода)

 

Водата е шеталка која кружи

Точка на акција

Истакнување на упатствата за рационално користење на водата

Ликовно образование

Изработка на апликации Огледалца-Огледалцето те кара..(работа во парови)

 

Македонски јазик

Составување правила за штедење на водата

 

............................................................................................................................................

Македонски јазик

 стихотворба Сапунче

Обработка на сликовница за штедење на водата

 

Музичко образование

-Интерпретација на песна-Четкичка

Обработка на песна-Ако сакаш да си здрав

...................................................................................................................................................

Запознавање на околината

Лична хигиенa

Македонски јазик

Драматизација на текст-Ленка немиенка

Обработка на драмскиот текст

Ленка мора да биде манекенка наместо немиенка

 Изведба на драмски игри со анимирање на кукли
     

ЗО-  здрава исхрана

............................................................................................................................................

 


СТАНДАРД 3

 (одржување на зградата и здрава средина во училиштето)

 

Точка на акција  

Ослободување од непотребните предмети во зградата

Запознавање на околината

Ја уредувам мојата работна просторија-Да го исфрлиме сето ѓубре еве сега но да внимаваме каде.

Јас и другите / Каде се фрлаат отпадоците

Работилница-Губрето не мора да биде ѓубре

 

работилница

Од стари кутивчиња-нови другарчиња

Тековно ќе се одржуваат повеќе работилници за рециклирање

Ликовно образование( во текот на годината)

Сликање / Чиста и загадена околина(пред и потоа)

.............................................................................................................................................

Точка на акција

Чистење на училишните ходници, канцеларии, училници со еколошки или нетоксични средства.

ЗО-Чиста училница(тековно преку целата година)

.............................................................................................................................................

Точка на акција

Разубавување на канцелариите и училниците со цвеќиња

растенија во мојата околина

ЗО

Садење цвекиња

Македонски јазик

Составување реченици според дадени зборови

Ликовно образование

Изработка на цветни оригами

.............................................................................................................................................

 

 

 

СТАНДАРД 4 (уреден и еколошки двор)


Точка на акција

Отстранување на непотребни и нефункционални предмети и растенија од дворот (исушени цвеќиња и дрва, скршени клупи, скршени корпи и сл.)

 

ЗО

Нашиот двор-наше омилено место

.............................................................................................................................................

Точка на акција

Садење на локални цвеќиња.

 

ЗО

-Цветна градина

Ликовно образование

-Изработка на цветни оригами

.............................................................................................................................................

Точка на акција

Поставување и означување на корпи за органско ѓубре, за хартија и за пластика.

ЗО

Чистење на дворот и засадувањев  цвеќиња-

.............................................................................................................................................

Точка на акција

Означени места со изработени и поставени знаци видливи за сите во училишниот двор (за место за игра, место за одмор, место каде што не треба да се гази и сл.).

Ликовно образование

Изработка и украсување на натписи од различни материјали


Формирање на еко-патроли (група на ученици) вклучени во реализација на точките а акција, кои ќе го следат, надгледуваат и контролираат процесот на имплементација на овие активности.

Физичко и здравствено образование

-Одење со различно темпо

-Одење по природен терен

-Пешачење во блиската околина

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци