Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  ДЕДО МЕДО И КРУШАТА
ВИДЕО ЗАПИС ОД ЕКО ИНТЕГРАЦИЈАТА
Тема на денот
-Дрвото е дом на многу живи суштества-
Интеграција на два час во рамките на таа тема
 
-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК-
(Изведување на драмска игра "Дедо Медо и крушата"
Еко интеграција:Дрвата не се кршат и сечат, 
тие секоја година ни даваат плодови ако се грижиме за нив) 
МАТЕМАТИКА
(пред-зад-помеѓу)
Дел од активностите се во корелација со ликовно образование
(цртање делови од приказната, изработка на апликации, уредување на сцена)
Еко интеграција-Грижа за хигиената на училницата за време на работата.
 Одршување на хигиената на дворот за време на изведување на наставните активности.
 
Целите од наставните предмети поставени се во самиот видео запис
 
 
КРАТОК ПРЕГЛЕД НА РЕАЛЗИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ
 
ПОДГОТОВКА НА АПЛИКАЦИИ ЗА ДРАМСКАТА ИГРА
  
 
 
ИЗБОР НА СЦЕНА И НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА
  
 
 
ПОДЕЛБА НА УЛОГИ
   
 
 
ИЗВЕДБА НА ДРАМАТИЗАЦИЈАТА 
Интеграција со математика(Кој е зад дедо медо, кој е пред баба меца...)
  
ПОУКА
ДРВАТА НЕ СЕ УНИШТУВААТ. 
ТИЕ СЕКОЈА ГОДИНА НИ ДАВААТ ПЛОДОВИ.
Плодовите се собираат внимателно во кошнички но се внимава да не се кршат гранките.
 
 
Игровни активности по математика
поим(пред-зад-помеѓу)
 
Илустрација на приказната Дедо Медо и крушата
 (кој зад кого и пред кого се наоѓа)
   
 
Вербално одредување на положба на предмети и објекти
   
 
 
 
ИЗВЛЕКУВАЊЕ ДНЕВНИ ПОУКИ
НИЕ ДЕНЕС НАУЧИВМЕ
 НО ЕВЕ ШТО ЌЕ ГИ ПОУЧИМЕ И ДРУГИТЕ ДЕЦА ДА ЗНААТ
 
   
 
 
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци