Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Да видиме, да видиме кој ни го валка воздухот

ВТОР ДЕЛ од Интегриран ден

ВИДЕО ЗАПИС ОД ЦЕЛАТА АКТИВНОСТОпшти цели на дневната интерација:
Ајде да истражуваме :
- Каде е воздухот?
- На кој му треба воздух?
- Кој го валка воздухот?

Македонски јазик-
Раскажување на приказната "Зајакот фалбаџија" со продолжување и измена на крајот.
Примена на ЗЕЛЕН ПАКЕ ЈУНИОР
Ликовно образование-

Цртање во две групи-Кој го валка воздухот. Нам ни треба возух ФОТО ГАЛЕРИЈА

 

Приказна "Зајакот фалбаџија"
ЗЕЛЕН ПАКЕТ ЈУНИОР

 

Драмска игра- Советувај го зајко што да прави во иднина !
 

Работа во две групи

 

Уште еден интересен експеримент за крај
  


Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци