Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  ЧУДОТО ПО ИМЕ ВОЗДУХ

ПРВ ДЕЛ од ИНТЕГРИРАН ДЕН


Општи цели на дневната интерација:
- Ајде да истражуваме
- Каде е воздухот?
- На кој му треба воздух?
- Кој го валка воздухот?

Интеграција на наставни содржини по :

Македонски јазик- Вежби за развој на говорните органи во функција на правилна артикулација на гласовите.

ЗО- Истражувачки активности со вода и течен сапун(воздушни меурчиња).
ФОТО ГАЛЕРИЈА
 
 

 

 

Воздухот се чувствува

 


И за меурчиња требало воздух. Вода и прашок не е доволно :-) 

 


И во чиста вода воздухот се гледа во форма на меурчиња
  
Ако шприцот го наполнеме со воздух и тој меурчиња ке ни направи во водата

  

 


Дув, дув, кој прв?

Натпревар-Кој прв ќе ги пренесе ливчињата
 


Воздухот не и дава на водата да влезе и да го изводени ливчето
 Заробен воздух
  

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци