Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Ах тоа Лето топличко
Интеграција на два наставни предмети-Ликовно изразување со комбинирање стандардни и нестандардни ликовни материјали.Македонски јазик-Говорна вежба-Раскажување по сеќавање. Еко Интеграција-Стекнување навики за одржување на хигиена на просторијата и средствата за работа. Изработка на "Подводен свет" со пренамена на бокал и пластична кутија
ВИДЕО ЗАПИС ОД КОМПЛЕТНАТА АКТИВНОСТ
Пресек на активности преку фотографии
Воведна активност
Разговор:
Што има на езерскиот брег.Со што сиигравме летово на брегот.Што има во езерото.Што ни допрааат ноџињата на дното.Што ќе треба да си собереме за да си направиме наша езерска слика.
Собирање природни материјали
  
Запознавање и опишување на средствата и материјалите за работа
(Она што собравме од училишниот двор и она што донела наставничката)
Материјали и средства: 
Камчиња, ориз,нане,пластични фигури,пластичен сад,бокалче, хартии во боја,хамер,лепила,ножички,материјал за шиење,мали куклички,сламки за сок
  
Разговор за карактеристиките на летото
Говорна вежба
Раскажување по сеќавање
Тема-Едно мое летно, езерско доживување.
Изработка на езерска слика  
Соработка, договарање, поделба на работата,
 активна вклученост на сите ученици
Нане наместо трева, ориз наместо песок
  
 
ИЗРАБОТКА НА ПОДВОДЕН СВЕТ
 
  
  
 
 
 
  
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци