Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  Еко макета 
-Втора активност од проект-За поубав и весели зелен училишен двор- 
ВИДЕО ЗАПИС ОД АКТИВНОСТА
СОРАБОТКА-ПОМАГАЊЕ-ПРИФАЌАЊЕ ПОМОШ-ДОГОВАРАЊЕ-
Ликовни истажувачки, креативни  активности во рамките на проектот
1.Цртање -Каков да биде нашиот училишен двор-Оградување, места, играчки
Работа во две групи со активна соработка и договарање:-Цртање на Смарт табла и на хамер картија
2.Разгледување и анализа на плановите(цртежите) од страна на двете групи. Да се договориме како навистина ќе ја креираме нашата макета.
3.Ликовна истражувачка активност-Магија на боите
 ЖОЛТА + СИНА = ЗЕЛЕНА
 (Претпоставки, обиди, заклучоци-како ќе добиеме посветла или потемна боја)
5.Обојување на кокос наместо зелена трева за нашата макета(Користиме боја за храна)
 
 
4.Истражуваме со помош сетилата-
Кокосот мириса на... личи на торта, на трева..меко е..се прават топчиња..
 
6.Изготвување на макета-ВИЗИЈА-Каков сакам да биде нашиот училишен двор.
     
7.Разговор- На кој ќе ја покажеме нашата кета,што ќе им кажеме на лугето..
 
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци