Учење базирано на истражување          
Интегрирани научни и проектни активности со учење преку игра, истражување, пренамена и практична примена
Изработка, собирање и примена на наши, бесплатни дидактички средства за различна намена
 
                   Main | My profile | Log out | Login    http://ucimenizigra.ucoz.com/
МЕНИ  


ЛОГИРАЊЕ                  ПОРАДИ ТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ ГОЛЕМ ДЕЛ ОД ФОТОГРАФИИТЕ СЕ ИЗГУБЕНИ
:-( ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА ГИ ВРАТАМ ШТО ПОБРЗО МОЖЕ. Видео записите се допстапни и во моментов
 
ШЕМА "ВЕСЕЛИ ОБЛАЧИЊА" 
за едукативни игри со броеви, зборови, реченици, букви, печатење...
 
МОТИВ-Терен за играње на играта Плочка
ПРОИЗВОД-Терен за учење низ игра  со повеќе варијанти според потребите на часот(математика, македонски  јазик, природа..)
Погледенете го видео записот. Во него се опишани неколку идеи за учење надвор од училница
 
ВИДЕО ЗАПИС ОД АКТИВНОСТИТЕ
 

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА ТЕКОТ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ПРИПРЕМА
1-Играње на трдиционалната игра Плочка со примена на гумен модел.
2-Креирање(цртање) нови модели, нови идеи за друга шема по примерот на играта Не лути се човече.
3-Избор на една идеја-модел.
 
4-Изработка на потребни шаблони за печатење
5-Печатење на асфалт 
 
(Бидејќи се работи со мрсна боја која не е безбедна за децата печатењето го изведуваме со помош на наставници)
 
6-Примена
Активности со броење букви од своето име, дополнување реченица со нови зборови со секој скок во секое наредно облаче, опишивање предмет со нов збор за секое облаче во кое си скокнал, делење збор на слогови...
 
 
 
 
 
 

Учиме низ игра

http://ucimenizigra.ucoz.com/

Лиценца Криејтив комонс
АВТОРСКИ ПРАВА
Не смеете да го примените,
 или да го адаптирате ова дело
 за реупотреба во свои дела
(филмови, научни трудови,
публикации, медиуми...)
Секое пренесување или користење
 на содржините и идеите
без согласност на авторот
и без наведен линк до оваа страна,
подлежи на кривична одговорност
за повреда на авторски права.
Слободно може да се споделува
непроменето и да се користи како
прирачно средство
при реализација
на ваши интерни часови.
 Не смее да биде користено
 како помагало
 за време на обуки и семинари
без присуство на авторот

Ние знаеме
како се раѓаат
пеперуткитеА знаеме и каде
живеат


Наставник
Весела Богдановиќ
veselabogdanovik2@gmail.com


Прво одделение
ОУ"Кочо Рацин"
с.Ивањевци